Termin i sposób załatwienia

Opłata jest płatna bez wezwania, jednorazowo w terminie do dnia 31 maja br., a w przypadku nabycia psa w trakcie roku podatkowego opłata za ten rok jest płatna nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

 

Opłaty można dokonać w następujący sposób:

W biurze Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ul. Floriańska 53.
Kasa KTOZ czynna:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 9:00 - 15:00
wtorek 11:00 - 17:00

WAŻNE!! Właściciel psa nie musi stawić się osobiście.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.)
 • Uchwała Nr L/663/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 

Inne informacje:

Z mocy ustawy opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

 1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
   
 2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
   
 3. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.9)) – z tytułu posiadania psa asystującego;
   
 4. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
   
 5. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

 

Z mocy uchwały od opłaty zwalnia się:

 1. posiadanie psów wziętych z krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt,
   
 2. posiadanie psów trwale oznakowanych czipem/mikroprocesorem bądź tatuażem, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty (KTOZ),
   
 3. posiadanie psów chirurgicznie wysterylizowanych lub wykastrowanych, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty (KTOZ),
   
 4. posiadanie psów do 8-go miesiąca życia.

 

WAŻNE!!!

W celu zgłoszenia uprawnień do skorzystania z ww. zwolnień należy w Krakowskim Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami przedłożyć dokumenty, o których mowa tutaj.

W 2013 r. opłata od posiadania psów wynosi 36,00 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych) od jednego psa.

Niezapłacona w terminie opłata wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

 

Informacja w sprawie opłaty:

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

12 421 77 72 lub 12 421 26 85

telefon/faks: 12 429 43 61

poczta elektroniczna: ktoz@ktoz.krakow.pl

1)

członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;

2)

osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;

2a)

osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.9)) – z tytułu posiadania psa asystującego;

3)

osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;

4)

podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.


1)

posiadanie psów wziętych z krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt

2)

posiadanie psów trwale oznakowanych czipem/mikroprocesorem bądź tatuażem

3)

posiadanie psów chirurgicznie wysterylizowanych lub wykastrowanych

4)

posiadanie psów do 8-go miesiąca życia